fbpx

Regulamin

Poniższe Warunki regulują lekcje online między uczniami Bon Courage-francuski online.

Bon Courage określany również jako BC.

Uczeń szkoły określani również jako Uczeń.

Lektorzy BC zwani również Lektorami.

Usługa: zajęcia językowe, zwane również kursem/ lekcjami.

Regulamin współpracy

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów BC.

2. Organizatorem zajęć jest Bon Courage.

3. Bon Courage zobowiązuje się:

– udzielanie wszelkich informacji dotyczących oferowanych usług.

– wysłuchanie uwag wszystkich uczniów w celu poprawy jakości usług oferowanych przez szkołę

– przestrzegania Regulaminu.

4. Uczeń zobowiązuje się pracować zgodnie z poziomem znajomości języka, osobistymi zainteresowaniami, celami i rodzajem zarezerwowanego kursu.

5. Bon Courage oferuje zajęcia indywidualne i w grupie na poziomie znajomości języka francuskiego: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Organizacja zajęć

1. Zajęcia na kursach organizowanych przez Bon Courage/ BC prowadzone są przez Lektorów posiadających kwalifikacje do nauczania języka francuskiego.

2. Zajęcia i praca Lektorów podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu.

3. Lekcje sprzedawane są w pakietach określonej liczby godzin nauki. Każda lekcja trwa 45,60 lub 90 minut, lub inaczej, jeśli będzie to wynikiem ustaleń Lektora i Ucznia.

4. Zakupiony pakiet jest ważny 6 miesięcy od daty płatności.

5. Przed rozpoczęciem zajęć językowych następuje rozmowa kwalifikacyjna z Lektorem w celu sprawdzenia poziomu znajomości języka, wyjaśnienia celów językowych, harmonogramu zajęć i metod nauczania.

6. Zajęcia odbywają się zdalnie, on-line z wykorzystaniem platform internetowych lub komunikatorów służących do porozumiewania się na odległość. Sposób prowadzenia zajęć wyjaśniany jest podczas pierwszej rozmowy z Lektorem.

Połączenie internetowe

1. BC oferuje konsultację skype/zoom, aby wyjaśnić wszystkim uczniom, którzy zakupili pakiet, jak działa system lekcji online. BC pomaga skonfigurować Skype, otwierać, czytać i pisać dokumenty lekcji, korzystać z dysku Google w celu udostępniania dokumentów nauczycielom, używać poczty e-mail i czatów do komunikacji.

2. Obowiązkiem Ucznia jest upewnienie się, że masz dobre połączenie internetowe dla każdej lekcji, które musi być odpowiednie do połączenia wideo, oraz że nie ma hałasu w tle, który mógłby przeszkadzać w lekcji. BC nie zaleca korzystania z kawiarenek internetowych, ponieważ połączenie nie jest niezawodne.

3. W przypadku hałasu w tle zalecamy noszenie słuchawek, aby zminimalizować zakłócenia.

4. Jeśli lekcja nie zostanie przeprowadzona z powodu słabego połączenia internetowego, z reguły lekcja zostanie utracona. Nauczyciel może jednak zgodzić się na zmianę rezerwacji lekcji według własnego uznania.

Obowiązki ucznia

W zajęciach językowych może uczestniczyć każdy Uczeń, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

A. zapoznała się i zaakceptowała Regulamin Szkoły,

B. kupił pakiet zajęć Bon Courage

C. akceptuje i stosuje zasady Regulaminu.

1. Godziny zajęć będą uzgadniane pomiędzy uczniami i lektorami Jeśli się spóźnisz, ta część lekcji jest stracona. Lektorzy czekają 15 minut na spóźnionych, po czym nauczyciel nie jest już zobowiązany do utrzymywania kontaktu i prowadzenia dalszej części lekcji.

2. Możesz odwołać lekcję do 24 godzin przed zajęciami. Te zajęcia zostaną przełożone.

Jeśli anulujesz zajęcia w czasie krótszym niż 24 godziny, zajęcia zostaną uznane za zakończone. Jeśli musisz przełożyć lekcję, musisz powiadomić BC z 24-godzinnym wyprzedzeniem na piśmie na adres e-mail: info@boncourage.com. Powiadomienia przez SMS lub media społecznościowe nie są akceptowane.

3. Obowiązkiem ucznia jest przybycie na lekcję, przygotowanie się do nauki i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ponieważ nauka odbywa się online, obowiązkiem ucznia jest również upewnienie się, że nie jest rozpraszany przez e-maile, rozmowy telefoniczne lub media społecznościowe.

4. Uczeń jest zobowiązany postępować zgodnie z ustaleniami i traktować swoich Lektorów z szacunkiem.

5. Bon Courage nie ponosi odpowiedzialności za ilość przerobionego materiału, szybkość nauki, poziom osiągnięć lub biegłość językową. Postęp (i szybkość) to odpowiedzialność Ucznia, oparta na jego zaangażowaniu i umiejętnościach.

Bon Courage i Lektorzy- obowiązki.

1. Obowiązkiem BC jest upewnienie się, że wszyscy Lektorzy są wykwalifikowani i przygotowani do nauczania online oraz zapewniania wysokiej jakości lekcji i usług wszystkim uczniom przez cały czas.

2. Obowiązkiem Lektora jest zapewnienie dobrego połączenia internetowego dla każdej lekcji, które musi być odpowiednie do połączenia wideo oraz że nie ma hałasu w tle, który mógłby przeszkadzać w lekcjach. Jeśli lekcje nie zostaną przeprowadzone z powodu słabej łączności internetowej spowodowanej przez Lektora lub BC, lekcje zostaną przełożone na najbliższy dogodny dla ucznia terminie.

3. Obowiązkiem Lektora jest przygotowanie lekcji zgodnie z poziomem znajomości języka przez Ucznia wraz z odpowiednim materiałem i pracą domową dla każdego ucznia, który wykupił lekcje z BC. 

4. Lektorzy BC pracują z uczniami zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem współpracy.

5. Jeżeli zajęcia nie mogą się odbyć w wyznaczonym terminie z winy Lektora, Lektor zobowiązuje się do odrobienia tych zajęć w najbliższym uzgodnionym z Uczniem terminie.

Lekcje rezerwacji i ceny

1. Zapisy na zajęcia trwają przez cały rok.

2. Pakiety zajęć są kupowane przez stronę internetową Bon Courage.

3. Uczeń wybiera i kupuje odpowiedni pakiet przez stronę lub zamawia konsultacje, aby uzyskać pomoc Lektora w wyborze oferty.

4. Nasze Kursy są ważne przez 6 miesięcy od daty zakupu.

5. Wszystkie ceny podane są w złotówkach i są aktualne w dniu publikacji.

6. Cena kursu zawiera opłatę za pakiet zajęć, tj. ustaloną liczbę godzin dydaktycznych, materiały dydaktyczne, które otrzymujesz podczas zajęć, test znajomości języka (jeśli jest konieczny)  oraz możliwość nieograniczonego doradztwa metodycznego.

Zasady anulowania i zwrotu pieniędzy

1. W przypadku chęci anulowania pakietu należy powiadomić pisemnie na adres e-mail: info@boncourage.pl. Powiadomienia przez SMS lub media społecznościowe są niedopuszczalne.

2. Jeśli zdecydujesz się przerwać wykupiony kurs, po rozpoczęciu ww. kursu nie będzie zwrotu za niewykorzystaną część. W wyjątkowych okolicznościach BC może, według własnego uznania, zwrócić Państwu część niewykorzystanego pakietu.

Płatności

1. Akceptujemy płatności kartą debetową lub kredytową (Visa lub Mastercard). Potwierdzenie rezerwacji zostanie przesłane po otrzymaniu płatności.

2. Opłaty za zajęcia należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć.

3. Zajęcia zaczną się po otrzymaniu płatności.

Odpowiedzialność

1.Niniejszy dokument obowiązuje od sierpnia 2020 r., chyba że określono inaczej. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność.

Spory i jurysdykcja

1. Chociaż wolimy rozwiązywać problemy poprzez jasną komunikację, zrozumienie odpowiedzialności, właściwe obyczaje i dobrą obsługę klienta, niniejsza umowa będzie regulowana, interpretowana i interpretowana zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. Sądy Wielkiej Brytanii lub inny właściwy organ orzekający mają wyłączną jurysdykcję do rozpoznawania i rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy, a strony niniejszym poddają się jurysdykcji sądów Wielkiej Brytanii.